FAQ

Jak velká může být objednávka?

Co kurýr unese, záleží na domluvě s operátorem.

Jak rychlí jste?

Bleskoví – pustíme se do práce hned, jak nám objednávku potvrdíte. Objednávku doručíme co nejdřív. Informaci o čase doručení pošleme předem.

Můžu si objednat na konkrétní hodinu?

Ano, domluvte se s naším operátorem.

Kde a kdy služba funguje?

Po celé Praze, 7 dní v týdnu / 24 hodin denně.

Jak vám zaplatím?

Hotově při převzetí objednávky. Pokud chcete platit platební kartou online, obraťte se na našeho operátora. Na platbách kartou pracujeme.

Jak mohu zboží reklamovat?

Obrat’te se na e-mail info@doruky.cz nebo tel. 773 117 890.

Kolik stojí sms?

Sms na číslo 222 111 800 stojí stejně jako kdybyste psali na jakékoliv mobilní číslo v ČR, tj. je zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora jako klasická smska.

Mám jinou otázku!

Prostě nám ji napište na 222 111 800 a rádi vám ji zodpovíme.


Zavřít

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DODO

Podmínky poskytování služby společnosti Informační linky s.r.o., IČ  24728055, DIČ CZ24728055, se sídlem Praha 1, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169320 („IL“) pro přístup a užití SMS Služby DoRuky (dále jen „Podmínky“).

Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících SMS a FACEBOOK Službu DODO („Uživatel“), jakož i další související právní vztahy.

I. Úvodní ustanovení

IL provozuje a spravuje prostřednictvím SMS zpráv a Facebookového profilu (dále jen („komunikační kanály“) službu („Služba DODO“).

IL vyvíjí činnost k obstarávání záležitostí Uživatele, zpravidla dodání zboží nebo služeb (společně dále jen „zboží“) na území hl. m. Prahy, přičemž obsluhované území je specifikováno na www.doruky.cz a může být předmětem změn. Součástí služby je zpravidla doručení zboží Uživateli nebo třetí osobě, Uživatelem určené. Smlouva je uzavřena bezvýhradnou akceptací návrhu IL (“Potvrzení“), prostřednictvím komunikačních kanálů.

IL nevystupuje jako odborník k poskytovanému zboží; v případě, že Uživatelem jsou požadovány odborné znalosti, je potřeba na to IL předem upozornit a IL v takovém případě potvrdí, zda s obstaráním takové záležitosti souhlasí.

Uživatel zasláním SMS zprávy nebo skrze facebookový profil, a jakoukoliv další komunikací prostřednictvím komunikačních kanálů stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

IL není povinen k obstarání jakékoliv záležitosti, a to do okamžiku dokud se k tomu výslovně nezaváže. Před přijetím potvrzení o obstarání záležitosti se její odmítnutí, popř. jiná negativní odpověď, ale i nepotvrzení ze strany IL považuje za odmítnutí věc obstarat a smlouva mezi IL a Uživatelem nevznikne.

IL není povinen obstarání provést a je oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou účinností, ukáže-li se kdykoliv, že obstarávaná záležitost je, byť potencionálně, v rozporu s právními předpisy (např. dodávka alkoholu mladistvým), nemravná nebo jinak nevhodná, nebo jednání či pokyn(y) Uživatele vykazuje známky fraudu.

IL provádí obstarání zpravidla osobně, prostřednictvím svých zaměstnanců, může však svěřit provedení obstarání i třetí osobě, s čímž Uživatel souhlasí.

IL za obstarání záležitosti účtuje odměnu. Tato je již zahrnuta v celkové ceně, která bude Uživateli vždy předem oznámena a Uživatel ji před započetím obstarávání odsouhlasí. Tato celková cena zahrnuje i případné další náklady (např. doprava, balení), není-li v Podmínkách stanoveno jinak.

IL po obstarání záležitosti zpřístupní daňový doklad vztahující se k obstarávané záležitosti (faktura na zboží) na www.doruky.cz, přičemž konkrétní adresa, kde bude možné doklad stáhnout, zpravidla v pdf formátu, bude Uživateli zaslána SMS zprávou, ve které bude vložen odkaz na stáhnutí

S ohledem na povahu Služby DODO, kterou je zejména bezodkladné obstarání zboží, Uživatel svým potvrzením žádá IL, aby začal s poskytováním služeb okamžitě a dále Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že není oprávněn odstoupit od obstarání záležitostí od okamžiku Potvrzení.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá komunikace je vedena téměř výlučně prostřednictvím komunikačních kanálů.

II. Komunikace

Uživateli nejsou účtovány žádné další poplatky v souvislosti s  komunikací s IL. Uživatel hradí pouze poplatky dle aktuálního tarifu svého operátora, v případě komunikace prostřednictvím SMS.

IL nezaručuje nepřerušený přístup ke  Komunikaci, ani nezávadnost a bezpečnost Komunikace. IL neodpovídá za případnou škodu způsobenou Uživateli při realizaci Komunikace, včetně případné škody vzniklé při stahování dat, škody způsobené přerušením provozu, poruchou, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, ušlého zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

IL si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele ke  Komunikaci.

III. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které uvede při registraci, minimálně však: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností IL. Nezvolí-li Uživatel při procesu registrace jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů, také pro účely zasílání informací o službách IL, nebo třetích osob a obchodních sdělení.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat IL o změně ve svých osobních údajích. IL neodpovídá za případnou škodu způsobenou neaktuálností údajů o Uživateli.

Zpracováním osobních údajů Uživatele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. S výjimkou osob zajišťujících dopravu zboží, nebudou osobní údaje předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že se Uživatel domnívá, že IL provádí zpracování jeho osobních údajů, v rozporu se zákonem, nebo jeho oprávněnými zájmy, může:
• požádat IL o vysvětlení, nebo
• požadovat, aby IL odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu IL povinen tuto informaci předat.

IV. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel vůči IL prohlašuje, že:
i. je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
ii. veškeré údaje, které poskytuje IL, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
iii. se před zahájením užívání Služby DODO důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
i. nebude používat Službu DODO, pokud by jejím použitím z jeho strany došlo k porušení právních předpisů,
ii. pokud je mu méně než 18 let, nebude Službu DODO využívat k účelům, u nichž je podmínkou minimální věk 18 let.

Uživatel je oprávněn zboží reklamovat a to buď elektronickou cestou na adresu reklamace@doruky.cz, nebo písemně na adresu sídla IL. K reklamaci je nutné přiložit doklad o poskytnutí služby.

V. Průběh poskytování služeb

Uživatel prostřednictvím komunikačních kanálů objedná u IL dodání služby/zboží. Objednávka musí obsahovat minimálně:

a) specifikaci zboží/služeb

b) požadovaný termín doručení a místo doručení

c) údaje o kontaktní osobě, pokud to není Uživatel, včetně tel. spojení.

Není-li objednávka dostatečně určitá, vyzve IL Uživatele k jejímu upřesnění.

IL následně zašle Uživateli návrh obsahující specifikaci zboží/služeb a cenu včetně DPH. Cena je splatná při doručení zboží a to pouze v hotovosti.

Po odsouhlasení ze strany Uživatele, započne IL s poskytováním služeb a dodá objednané zboží na požadovanou adresu.

V případě, že se nepodaří zboží v termínu doručit, vyčká doručovatel 15 Minut, když v mezidobí bude Uživateli zaslána zpráva s upozorněním. Poté IL zásilku uloží a vyrozumí o tom Uživatele.

Uživatel může požádat o opakované doručení za poplatek 100,-Kč, nebo si může zboží vyzvednout následující pracovní den na adrese provozovny, která je uveřejněna na www.doruky.cz

V případě, že Uživatel do 48 hodin po termínu doručení nepožádá o opakované doručení, nebo zboží nevyzvedne, je IL oprávněn objednávku stornovat a naúčtovat storno poplatek ve výši 30% z ceny zboží včetně DPH, minimálně však 100,- Kč.

VI. Závěrečná ustanovení

IL může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. IL informuje Uživatele o změně Podmínek na internetové stránce www.doruky.cz, případně jiným vhodným způsobem. Podmínky nabývají účinnosti následující den po zveřejnění, není-li výslovně uveden datum pozdější.

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se Službou DODO se řídí právním řádem České republiky (zejména pak ustanovením § 2430 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Služby DODO realizován.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2016

V Praze dne 1.2.2016

Conectart s.r.o.

Zavřít
Array ( [0] => Dobry den, potrebuji puget pro tchyni, tak kolem 3 stovek. [1] => Neni problem, 11 gerber za 290 korun. Muzeme u vas byt za 45 minut, souhlasite? [2] => Ano, Rohacova 5,
ale potrebuji to na 17:50. [3] => Domluveno, a dekujeme,
DODO Martin tam bude. )
DODO
DODO DODO

ČAU, TO JSEM JÁ – DODO

  • seženu ti cokoliv potřebuješ
  • nonstop po celé Praze
  • stačí napsat jednu SMSku nebo zprávu přes FB
  • SMSka tě stojí stejně jako obyčejná zpráva
  • DODO dirigent ti vzápětí pošle návrh ceny
  • když ji schválíš, vybíhám
  • průměrně za 47 minut budu u tebe
  • nebo kdykoliv, kdy si řekneš (až večer nebo zítra)
  • zatím mi můžeš zaplatit jen hotově, ale už brzo to půjde i kartou
Dobry den, potrebuji puget pro tchyni, tak kolem 3 stovek.
Neni problem, 11 gerber za 290 korun. Muzeme u vas byt za 45 minut, souhlasite?
Ano, Rohacova 5,
ale potrebuji to na 17:50.
Domluveno, a dekujeme,
DODO Martin tam bude.

24/7

PO CELÉ PRAZE

24/7 24/7

OSOBNÍ ASISTENT, KTERÝ ŠETŘÍ VÁŠ ČAS I NERVY.
SEŽENE, CO POTŘEBUJETE.

Šetříme váš čas Šetříme váš čas

Kostým na karneval, háčky na záclony, rybářský prut
...
nebo třeba živého pstruha.

FAQ

Na co mohu DODO použít?

Na cokoli (v rámci zákona).

Jak se liší Dodo od kurýrních služeb a online obchodů?

Kurýr nákup nenakoupí, jenom přepraví zásilku. Dodo nakoupí cokoliv bez omezení nabídky a doručí během chvíle.

Kolik to stojí?

Cenu za objednané zboží a rozvoz dostanete SMSkou v předstihu pro potvrzení.

Další otázky
Další otázky